จัดซื้อ จัดจ่าง

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการ.. วางท่อระบายน้ำหน้าบ้านซูยา บ้านนายดอเลาะ บ้านเมาะจิเซาะ หมู่ที่ 7
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการ.. วางท่อระบายน้ำหน้าบ้านซูยา บ้านนายดอเลาะ บ้านเมาะจิเซาะ หมู่ที่ 7

08 มิ.ย. 2560 0 438

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1. ชื่อโครงการ.. วางท่อระบายน้ำหน้าบ้านซูยา บ้านนายดอเลาะ บ้านเมาะจิเซาะ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี /หน่วยงา

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการ.. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการ.. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

06 ก.พ. 2560 0 414

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1. ชื่อโครงการ.. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ......กองช่าง 2

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการ.. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการ.. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

06 ก.พ. 2560 0 421

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1. ชื่อโครงการ.. วางท่อระบายน้ำหน้าบ้านซูยา บ้านนายดอเลาะ บ้านเมาะจิเซาะ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี /หน่วยงา

^