ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ พ.ศ. 25641

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^