แบบฟอร์มต่างๆ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาเกตุ ติดตามและพิจารณาโครงการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาโรคเบื้องต้น
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาเกตุ ติดตามและพิจารณาโครงการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาโรคเบื้องต้น

26 เม.ย. 2564 0 52

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาเกตุ ติดตามและพิจารณาโครงการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาโรคเบื้องต้น

จัดประชุมผู้นำศาสนา เพื่อวางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จัดประชุมผู้นำศาสนา เพื่อวางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

21 เม.ย. 2564 0 49

จัดประชุมผู้นำศาสนา เพื่อวางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

08 มี.ค. 2564 0 48

ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ลงพื้นที่ร่วมสำรวจรางวัดที่ดินสาธารณะ เพื่อป้องกันการสร้างสาธารณะประโยชน์ทับที่ดินประชาชนข้างเคียง
ลงพื้นที่ร่วมสำรวจรางวัดที่ดินสาธารณะ เพื่อป้องกันการสร้างสาธารณะประโยชน์ทับที่ดินประชาชนข้างเคียง

04 มี.ค. 2564 0 48

ลงพื้นที่ร่วมสำรวจรางวัดที่ดินสาธารณะ เพื่อป้องกันการสร้างสาธารณะประโยชน์ทับที่ดินประชาชนข้างเคียง

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้งของบ้านควนลาแม
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้งของบ้านควนลาแม

04 มี.ค. 2564 0 48

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้งของบ้านควนลาแม

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

01 มี.ค. 2564 0 54

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

01 มี.ค. 2564 0 45

ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านคลองช้าง พบปะประชาชนนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะจากต้นทาง และนำเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านคลองช้าง พบปะประชาชนนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะจากต้นทาง และนำเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

19 ก.พ. 2564 0 50

ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านคลองช้าง พบปะประชาชนนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะจากต้นทาง และนำเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

15 ก.พ. 2564 0 49

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.นาเกตุ Long Term Care
ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.นาเกตุ Long Term Care

10 ก.พ. 2564 0 51

ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.นาเกตุ Long Term Care

ลงพื้นที่ ทั้ง 7 หมู่บ้าน ลงเคสสำรวจมอบเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวเด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง ที่ได้รับผลกระทบจากCOVID-19
ลงพื้นที่ ทั้ง 7 หมู่บ้าน ลงเคสสำรวจมอบเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวเด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง ที่ได้รับผลกระทบจากCOVID-19

03 ก.พ. 2564 0 46

ลงพื้นที่ ทั้ง 7 หมู่บ้าน ลงเคสสำรวจมอบเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวเด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง ที่ได้รับผลกระทบจากCOVID-19

^