เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อมูลอบต.

เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี63
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี63

05 ต.ค. 2562 0 103

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ---------------------------------- ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฏีกาว่า

1
^